بچه ها سلام
اگر در اروپا فاند دکتراتون یدفعه قطع شه:
راهکارهایی که به ذهنتون میرسه!